Barokní podvečery » Vstupenky » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. (dále jen společnost Collegium Marianum) je pořadatelem cyklu koncertů staré hudby Barokní podvečery. Cyklus je rozdělen na jarní a podzimní řadu koncertů.

„Zákazník” je subjekt, který se společností Collegium Marianum uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na koncertní nebo jiné představení pořádané společností Collegium Marianum v pokladně (GALERIE 1, Štěpánská 47, Praha 1), prostřednictvím internetu na stránkách www.baroknipodvecery.cz, v informačním středisku na II. nádvoří Pražského hradu nebo v síti Ticketpro.

„Běžná vstupenka” je vstupenka tištěná v pokladně Barokních podvečerů a v místech pro tištění vstupenek určených. „eVstupenka” je vstupenka vybavená číselným čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.

Zákazník souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

2. Zakoupení vstupenky
Zákazník může zakoupit vstupenky na koncerty a představení cyklu koncertů staré hudby Barokní podvečery na pokladně (GALERIE 1, Štěpánská 47, Praha 1) a zaplatit je v hotovosti, a to po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace, nebo prostřednictvím internetu a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

3. Nákup a platba vstupenek zakoupených přes internet (eVstupenka)
Koupit eVstupenku lze nejpozději 4 hodiny před začátkem požadovaného představení. Poté může Zákazník koupit pouze zbývající běžnou vstupenku na večerní pokladně před přestavením.

Při koupi zlevněné eVstupenky (ZTP, senior) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. V případě, že Zákazník nepředloží platný doklad opravňující držitele ke slevě, je povinen doplatit rozdíl v ceně zlevněného a plného vstupného v pokladně v místě konání koncertu.

Při nákupu eVstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci maximálně 6 vstupenek.

Při zakoupení eVstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

Po kompletním vyplnění objednávky eVstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

Následně po uzavření objednávky eVstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GP webpay, prostřednictvím které provede úhradu.

Zákazník prostřednictvím platební brány GP webpay zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

Společnost Collegium Marianum neodpovídá za průběh platby v platební bráně GP webpay.

Po úhradě kupní ceny eVstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti Collegium Marianum zaslána emailová zpráva s potvrzením této rezervace, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato emailová zpráva nenahrazuje běžnou vstupenku nebo eVstupenku.

Po provedení platby prostřednictvím brány GP webpay je Zákazník přesměrován zpět na stránky Barokních podvečerů, kde se mu v sekci Mé rezervace zobrazí vstupenka ve formátu PDF.

V případě, že zákazník opomene vytisknout vstupenku a opustí stránky Barokních podvečerů, může následně eVstupenku v tištěné formě získat po opětovném přihlášení do systému pod stejným uživatelským jménem a heslem z přehledu svých objednávek.

Číselné čárové kódy na eVstupence jsou unikátní a budou kontrolovány při vstupu do sálu. Pořadatel koncertu neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Vstup na představení bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu nebude k takto předložené eVstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.

Společnost Collegium Marianum neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Její padělání je trestné. eVstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami. Dodatečnými úpravami se eVstupenka stává neplatnou.

4. Internetová rezervace vstupenek
Společnost Collegium Marianum umožňuje Zákazníkovi provedení internetové rezervace vstupenek na vybraná představení dle svého uvážení na internetových stránkách www.baroknipodvecery.cz.

V případě provedení internetové rezervace vstupenek Zákazník volí požadované představení, jeho čas, konkrétní místa v sále, kategorii zákazníka a způsob doručení a zaplacení vstupenek. Způsob doručení „Osobně“ znamená osobní vyzvednutí v pokladně Barokních podvečerů, způsob doručení „eVstupenka“ umožňuje platbu kartou přes internet a následné vytištění eVstupenky z pdf dokumentu na vlastní tiskárně Zákazníka.

Zákazník po provedení rezervace obdrží emailovou zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace a v případě volby převzetí vstupenek na pokladně je zde nahlásí. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky.

Emailová zpráva, kterou zákazník obdrží po uzavření internetové rezervace, rovněž obsahuje informaci o konečném termínu k vyzvednutí vstupenek na pokladně před začátkem představení. V případě, že si zákazník vstupenky nevyzvedne dle těchto pokynů, je společnost Collegium Marianum oprávněna prodat je jinému zákazníkovi.

Společnost Collegium Marianum neodpovídá za chybné údaje zadané zákazníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, představení, místa v sále).

Uplatnit studentskou slevu, slevu na základě letáku se slevovým štítkem a abonentní vstupenky lze pouze v pokladně Barokních podvečerů.

5. Ostatní podmínky
Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku nebo eVstupenku s číselným čárovým kódem ve formě tištěné z PDF souboru. Uvedené čárové kódy budou při vstupu zkontrolovány hosteskami.

Zákazník je oprávněn obsadit pouze místo určené vstupenkou.

Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy představení. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně místa konání koncertu může být Zákazník požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.

6. Ochrana osobních údajů
Zákazník dává nákupem eVstupenky nebo rezervací běžné vstupenky přes internet společnosti Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje eVstupenky nebo realizace rezervace běžné vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Společnost Collegium Marianum garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou postoupena jinému subjektu. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely společnosti Collegium Marianum.

Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny eVstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a společnost Collegium Marianum nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

7. Reklamační podmínky
Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty na pokladně či při nákupu v internetovém obchodě společnosti Collegium Marianum odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky. Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku nebo eVstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:

a) pokud byla vstupenka zakoupena v pokladně Barokních podvečerů či v smluvních pokladnách, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil.

b) pokud se jedná o eVstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. a Zákazníkem.

Společnost Collegium marianum si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.baroknipodvecery.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 17. února 2012.

V Praze dne 17. února 2012
Barokní podvečery

Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o.
Vodičkova 700/32, 
110 00 Praha 1
IČ: 25700359 DIČ: CZ25700359